Conveni per a la creació de l’Observatori Arxius i TV Locals

2

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA, L’ARXIU NACIONAL D’ANDORRA, LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, E.P.E. i L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D’UN OBSERVATORI PERMANENT SOBRE EL TEMA ARXIUS I TELEVISIONS LOCALS

Girona, 6 de març de 2008

REUNITS
D’una banda, la senyora Anna Pagans i Gruartmoner, alcaldessa de Girona, assistida per la secretària general de la corporació, senyora M. Glòria Gou Clavera, en representació de l’Ajuntament de Girona…
De l’altra, el senyor Jordi Gallardo Fernández, secretari d’Estat de Política Cultural, en nom de l’Arxiu Nacional d’Andorra del Ministeri del Portaveu de Govern, Desenvolupament Econòmic, Cultura, Turisme i Universitats del Govern d’Andorra…
De l’altra, el senyor Joan Antoni Jiménez i Castillo, president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya…
De l’altra, el senyor Marcos Buenaventura Melillas i Esquirol, director general de la Xarxa Audiovisual Local…

INTERVENEN
La primera, en representació de l’Ajuntament de Girona i en execució de l’acord pres per Decret d’Alcaldia de 3 de març de 2008.
El segon, en representació de l’Arxiu Nacional d’Andorra del Ministeri del Portaveu del Govern, de Desenvolupament Econòmic, Cultura, Turisme i Universitats i en execució de l’acord del Govern d’Andorra de 5 de març del 2008.
El tercer, com a president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
El quart, com a director general de la Xarxa Audiovisual Local, e.p.e.
Totes les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què intervenen, la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i als esmentats efectes,

MANIFESTEN
I. Les televisions locals de Catalunya i Andorra han generat en les darreres dècades, com a resultat de la seva activitat, un important volum de documentació audiovisual que constitueix un testimoni fidel de la societat, la política, la ciència i la cultura d’aquest territori i, en conseqüència, una part del patrimoni que cal preservar.
II. Part d’aquest patrimoni corre el risc de perdre’s a causa de la degradació física dels materials i de la seva ràpida obsolescència tecnològica. Per a evitar-ho, caldrà que els arxius que custodien aquesta documentació prenguin determinades iniciatives.
III. Un coneixement dels principis teòrics i pràctics d’aplicació en els arxius audiovisuals i, més concretament, en el tractament de la documentació videogràfica, contribuirà a garantir-ne la conservació a llarg termini.
IV. Per a les televisions locals, l’accés a la documentació dels seus arxius constitueix un valuós recurs en la producció de nous continguts. Per als investigadors i el públic en general, pot constituir una important font de coneixement.
V. L’Arxiu Municipal de Girona conserva entre els seus fons un conjunt de documentació audiovisual, constituïda principalment per cintes de vídeo, procedent de l’arxiu de Televisió de Girona.
VI. L’Arxiu Nacional d’Andorra conserva entre els seus fons un conjunt de documentació audiovisual, constituïda per cintes de vídeo procedents d’emissions televisives produïdes a Andorra.
VII. La XAL és una entitat pública empresarial creada per la Diputació de Barcelona a l’empara del previst en els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local amb la finalitat de promoure la comunicació local i que, amb aquest objectiu, gestiona el diari digital laMalla.net i el servei de suport a televisions locals Xarxa de Televisions Locals (en endavant, XTVL). La XTVL és una estructura de coordinació i suport a les televisions locals que complementa aquelles actuacions en matèria de telecomunicacions i infraestructures, informatius, programes, indústria audiovisual, àrea comercial i publicitària, etc. que els recursos locals no poden assolir. Per la seva banda, laMalla.net és un mitjà de comunicació en català que informa sobre continguts generalistes posant accent en l’actualitat local i la que genera Internet, amb la voluntat d’integrar en un mateix entorn tots els llenguatges multimèdia.
VIII. L’Associació d’Arxivers de Catalunya preveu com un dels seus objectius que els arxivers trobin un espai per compartir temes d’interès, intercanviar opinions o posar en marxa un estudi o una activitat relacionat amb l’àmbit de l’arxivística.
IX. És d’interès per a totes les parts establir un mecanisme de diàleg i intercanvi d’informació que ajudi a millorar les pràctiques arxivístiques aplicades a la custòdia i gestió de la documentació audiovisual procedent de les televisions d’àmbit local. Les conclusions d’aquests treballs s’hauran de poder materialitzar en un corpus teòrico-pràctic.
X. És d’interès general implicar el màxim nombre de televisions locals i institucions relacionades per tal de crear un espai permanent de treball i debat que fomenti l’intercanvi de coneixements amb l’objectiu de preservar una part important patrimoni audiovisual de Catalunya i Andorra.
Per aquest motiu, les parts subscriuen aquest acord mitjançant aquest Conveni, que s’articula en els termes següents:

PACTES
Primer. L’objecte d’aquest Conveni és la creació d’un observatori permanent sobre el tema “arxius i televisions locals” que fomenti el coneixement en l’àmbit dels arxius audiovisuals de les televisions locals de Catalunya i Andorra.
Segon. Les parts convenen que se celebrarà amb caràcter anual una jornada que servirà per a debatre i intercanviar informació i coneixements en els temes tractats durant tot l’any a l’observatori, o qualsevol tema que sigui d’interès per a les parts i que estigui circumscrit a l’àmbit d’estudi dels arxius i les televisions locals.
Tercer. La primera d’aquestes jornades tindrà lloc a Andorra el mes d’abril de 2008 i, amb caràcter no excloent, en els anys successius tindrà lloc a Girona i Andorra alternativament.
Quart. Abans de la trobada s’haurà produït un treball de recollida i intercanvi d’informació per tal de delimitar i explicitar quins seran els temes concrets a tractar.
Cinquè. Amb la finalitat de promoure la difusió dels continguts que generi l’observatori, així com per facilitar l’intercanvi d’informació entre els seus membres i col·laboradors, les parts es comprometen al manteniment i dinamització del bloc https://observatori.laxarxa.cat/.
Sisè. Les parts convenen que per a l’èxit d’aquest esdeveniment es dedicaran esforços per implicar el major nombre possible de televisions locals, arxius o institucions relacionades amb la custòdia i gestió de la documentació audiovisual procedent de les televisions d’àmbit local.

I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document per triplicat al lloc i la data esmentats en l’encapçalament:

Publicat dins de Documents de gestió

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.