Acta de la primera trobada de l’Observatori a Andorra

1.199

La primera trobada de l’Observatori permanent d’Arxius i Televisions Locals va tenir lloc a la seu del Govern d’Andorra el passat dia 28 d’abril de 2008 i va reunir 29 professionals en representació de 20 institucions i organismes.

 Televisions i organismes relacionats amb la comunicació audiovisual

 Activa Multimèdia

Andorra Televisió

Canal Reus TV

Canal Terrassa

Consorci Digital Mataró-Maresme

Institut Municipal de la Comunicació de Granollers

Televisió del Clot-Sant Martí

TV Cardedeu

TV Mataró

Vilafranca TV Localia

Xarxa Audiovisual Local

 Arxius

 Associació d’Arxivers de Catalunya

Arxiu Comarcal del Berguedà

Arxiu Històric de Sabadell

Arxiu Històric de Tarragona

Arxiu Municipal de Matadepera

Arxiu Municipal de Terrassa

Arxiu Nacional d’Andorra

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona

 

Acte de benvinguda

 El senyor Jordi Gallardo, Secretari d’Estat de Política Cultural del Govern d’Andorra, dóna la benvinguda als assistents a l’acte. En el seu discurs posa de rellevància que Catalunya i Andorra uneixin esforços en la preservació del patrimoni cultural audiovisual dels dos països.

 Presentació de l’Observatori d’Arxius i Televisions Locals

 Joan Boadas, cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona, explica quins són els principis que van inspirar la creació de l’Observatori.

 – Posa de manifest la importància del patrimoni audiovisual generat per les televisions locals i l’elevat risc de perdre part d’aquest patrimoni per la fragilitat pròpia d’aquests mitjans i per la manca d’unes pràctiques arxivístiques adequades, i planteja la necessitat d’abordar estratègies comunes.

– Per conèixer quin és l’estat de la documentació en format vídeo que ha estat generada per les televisions locals i que es conserva avui dia en el conjunt de Catalunya i Andorra, proposa de dur a terme una àmplia enquesta adreçada tant a les televisions locals com als arxius municipals que custodien aquest tipus de documentació.

– Proposa també l’elaboració d’un inventari del parc tecnològic relacionat amb la documentació audiovisual del qual es disposa avui dia, sobretot pel que fa als aparells reproductors que permeten el visionat de les cintes de vídeo analògiques.

– Planteja la necessitat d’estudiar quins poden ser els estàndards per al tractament documental, per als formats de conservació, la selecció i avaluació dels documents, etc.

 Presentació dels assistents a l’acte

 Cadascun dels professionals que assisteixen a l’acte fa una breu presentació de l’organisme que representa, del volum de documentació audiovisual que custodia el centre i de les activitats que s’hi duen a terme.

 Presentació dels resultats de l’enquesta tramesa per l’Observatori a les televisions de Catalunya i Andorra

 Adela Pujolà (documentalista de la XTVL) i Pau Saavedra (tècnic d’arxius audiovisuals del CRDI) fan una valoració de les respostes donades per les 17 televisions locals que van respondre a l’enquesta sobre l’estat i el funcionament dels seus arxius i sobre les estratègies que es plantegen de cara al futur per a la conservació i manteniment d’aquests arxius.

Mostren una comparativa dels resultats obtinguts en l’enquesta del 2008 i els resultats que es van obtenir l’any 2004 en l’enquesta que es va presentar en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC).

Les conclusions plantegen la necessitat d’elaborar un pla estratègic comú per tal de gestionar el patrimoni audiovisual generat per les televisions locals.

Adela Pujolà presenta breument el bloc de l’Observatori que ha servit fins al moment com a eina de comunicació i de treball. Es proposa la seva actualització així com donar accés a tots aquells organismes que estiguin interessats per tal de que la participació sigui màxima.

 Presentació de l’arxiu de TV Clot-Sant Martí

 Pepi Rafel (directora de Televisió del Clot-Sant Martí) explica la història de la televisió del Clot, del naixement de les televisions de districte i de la Federació de Televisions Locals de Catalunya. Posa de manifest la importància del patrimoni audiovisual de la Televisió del Clot com a testimoni de la transformació dels barris de Barcelona en les últimes dues dècades. Lamenta les dificultats que comporta la conservació d’aquest patrimoni i la manca d’ajudes que han rebut per part de les administracions.

Rudy van der Ploeg (responsable de l’arxiu i de la TV IP) explica el funcionament tècnic de l’arxiu de la televisió. Aquest es basa en la digitalització del material analògic, la conservació dels fitxers electrònics i la transmissió a través de xarxes. TV Clot-Sant Martí emet avui dia a través d’internet.

 Torn obert de paraula

 Marc Melillas (director general de la XAL) obre el debat celebrant que s’hagi produït, per primera vegada, una trobada entre professionals dels dos àmbits relacionats amb els arxius audiovisuals: les televisions i els arxius públics. Creu que aquesta és una bona oportunitat per fer el que no s’ha fet fins ara, i recorda que les televisions han tingut altres preocupacions prioritàries abans que destinar esforços a l’arxiu.

Marc Melillas proposa que el debat s’estructuri en quatre blocs:

– Criteris de selecció i tractament documental

– Tecnologies de gestió i formats d’emmagatzematge

– Destí de l’arxiu i explotació dels continguts

– Finançament

 

Durant el torn obert de paraula es presenten algunes idees que van configurant les principals preocupacions dels professionals pel que ha de ser el funcionament de l’Observatori. Algunes d’aquestes idees s’expressen en termes similars als següents:

– Per tal que la iniciativa sigui un èxit s’ha de fer front comú a l’hora d’elaborar estratègies d’actuació.

– S’ha de trobar finançament per part de les institucions que servís, entre d’altres coses, per adquirir eines de gestió de forma compartida.

– S’ha de veure quines solucions s’han adoptat en altres organismes i institucions tant nacionals com internacionals.

– S’ha de treballar consensuant una sèrie de bones pràctiques i adoptant una metodologia de treball comuna.

– Cal arribar a compromisos que siguin factibles. S’ha de partir d’objectius que no siguin excessivament ambiciosos.

– S’ha d’arribar a una sèrie de compromisos que assegurin la continuïtat de l’Observatori.

– Calen recursos per contractar arxivers i documentalistes i seria bo trobar un software de gestió que fos compartit per tots.

– L’Observatori hauria de ser capaç de donar resposta, no només als grans temes, sinó a preguntes concretes d’aplicació pràctica.

– Cal buscar referències en els grans organismes i associacions internacionals i buscar aquelles experiències que han demostrat un bon funcionament.

– S’ha de garantir una bona formació entre els professionals per tal que coneguin els aspectes tècnics com ara els formats de conservació, la selecció dels documents i les tecnologies de gestió pròpies de la documentació audiovisual.

– Es posa de manifest la urgència de prendre mesures ja que moltes de les televisions analògiques han desaparegut i el patrimoni documental generat per aquestes televisions presenta un elevat risc de perdre’s. Cal accelerar el procés i per això es necessiten més professionals que puguin afrontar aquest repte.

– Es recorda que les possibles vies de finançament haurien de tenir en compte sobretot als arxius de les televisions amb pocs recursos i amb una plantilla professional molt reduïda.

 Vista la diversitat d’opinions, necessitats i interessos es proposa la creació d’unes comissions de treball concretes que treballin de forma agrupada els diferents temes. Les comissions són les següents:

 

o Comissió de selecció i tractament documental

o Comissió de noves tecnologies i formats

o Comissió d’explotació i propietat intel·lectual

o Comissió d’estratègies d’actuació i finançament

 Per poder comptar amb tota la informació necessària i amb la finalitat d’incorporar les administracions en aquests projectes, Joan Boadas considera que cal millorar l’enquesta i fer-la extensiva a tots aquells organismes que custodien documentació audiovisual procedent de les televisions locals com és el cas dels arxius municipals.

 

Arribats aquí, es dóna per conclosa la sessió del matí i es proposa seguir el debat en la sessió de tarda. Marc Melillas proposa que la propera trobada de l’Observatori tingui lloc el proper 29 de maig en el marc del MAC 2008 a Granollers.

 Joan Antoni Jiménez (president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya) obre el torn per constituir les quatre comissions de treball:

 o Comissió de selecció i tractament documental

o Comissió de noves tecnologies i formats

o Comissió d’explotació i propietat intel·lectual

o Comissió d’estratègies d’actuació i finançament

 Els assistents a l’acte s’inscriuen en les distintes comissions de treball:

– Composició de les comissions de treball:

 o Comissió de selecció i tractament documental: Aquesta comissió tindrà encomanat, a partir de la legislació i el coneixement d’altres experiències, fer recomanacions sobre aspectes relacionats amb la metodologia d’avaluació i tria dels documents.

§ Pau Saavedra, Arxiu Municipal de Girona. psaavedra@ajgirona.org

§ Adela Pujolà, XTVL. apujola@xtvl.tv

§ Cinta Pujal, Arxiu Nacional d’Andorra. Cinta_pujal@govern.ad

§ Teresa Cardellach, Arxiu Municipal de Terrassa. Teresa.Cardellach@terrassa.cat

§ Pep Andreu, TV Mataró. pepandreucat@hotmail.com

 

Coordina aquesta comissió Adela Pujolà, XTVL apujola@xtvl.tv

 o Comissió de formats i tecnologies: Aquesta comissió es crea amb l’objectiu de definir els criteris tècnics quant a formats d’emmagatzematge i paràmetres de digitalització, i també per fer recomanacions sobre l’ús i l’adquisició dels diferents sistemes de gestió documental que hi ha al mercat.

§ Pau Saavedra, Arxiu Municipal de Girona. psaavedra@ajgirona.org

§ Rudy Van der Ploeg, TV Clot Sant Martí. tldbcn@telefonica.net

§ Eva Ramírez, Arxiu Nacional d’Andorra Eva_ramirez@govern.ad

§ David González, Arxiu Històric de Sabadell dgonzalez@ajsabadell.cat

§ Armando Palenzuela, TV Terrassa. Armando.palenzuela@terrassa.cat

§ Adela Pujolà, XTVL. apujola@xtvl.tv

§ Jaume Puig, TV Mataró. publitvm@hotmail.com

 Coordina aquesta comissió: Pau Saavedra, Arxiu Municipal de Girona. psaavedra@ajgirona.org

 o Comissió d’explotació i propietat intel·lectual: Aquesta comissió s’ocuparà d’introduir tota aquella informació relacionada amb aspectes sobre l’explotació dels documents i la propietat intel·lectual.

§ Jaume Puig, TV de Mataró. publitvm@hotmail.com

§ Vicenç Ruiz, Arxiu Municipal de Matadepera. ruizgv@matadepera.cat

§ Albert Maynou, Consorci digital Mataró-Maresme. amaynou@mataroradio.cat

§ Carolina Blasco, TV de Cardedeu. tele@rtvc.cat

§ Josep Maria Codina, Institut Municipal de Comunicació de Granollers. jmcodina@granollerstv.com

§ Marta Gómez, Responsable dels Serveis Jurídics de la XAL. mgomez@xal.cat

 Coordina aquesta comissió: Josep Maria Codina de l’Institut Municipal de comunicació de Granollers jmcodina@granollerstv.com

 o Comissió d’estratègies d’actuació i finançament: S’encarregarà d’estudiar la forma d’incorporar les administracions en aquests projectes, de cara a obtenir una major visibilitat i un compromís econòmic.

§ Joan Boadas, Arxiu Municipal de Girona. jboadas@ajgirona.org

§ Susanna Vela, Arxiu Nacional d’Andorra. Susanna_vela@govern.ad

§ Marc Melillas, Xarxa de Televisions Locals. mmelillas@xal.cat

§ Ricard Ibarra, Arxiu Històric Provincial de Tarragona. ricard.ibarra@gencat.cat

§ Joan Antoni Jiménez, Associació d’Arxivers de Catalunya. jjimenez@catsalut.cat

§ Xavier Pedrals, Arxiu Comarcal del Berguedà. acbergueda.cultura@gencat.cat

§ Joan Comasòliva, Arxiu Municipal de Sabadell. jcomasolivas@ajsabadell.cat

 Coordina aquesta comissió: Susanna Vela, Arxiu Nacional d’Andorra Susanna_vela@govern.ad

 Cloenda de la jornada de treball

 

La cap de l’Àrea d’Arxius, Susanna Vela, clou la jornada de treball amb la lectura dels compromisos adquirits i emplaça a totes les Comissions a treballar i a reunir-se en el marc del Mercat de l’Audiovisual de Catalunya (MAC) que tindrà lloc a Granollers el proper dia 29 de maig.

 Visita a la Ràdio i Televisió d’Andorra

 Josep Ramon Vidal responsable de comunicació de la Ràdio i Televisió d’Andorra, juntament amb Laia Farrés, cap de documentació de la televisió; fan una visita a les instal·lacions de la Televisió d’Andorra.

Publicat dins de Actes de les reunions, Documents de gestió

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.