Reunió del grup de treball d’estratègies de l’Observatori d’arxiu i televisions locals

33

Acta núm.: 1/2008
Data: 29 de maig del 2008
Hora: 12.30 h-14h
Lloc: Granollers. MAC 08

Hi assisteixen:

Joan Boadas, Arxiu Municipal de Girona
Josep Maria Codina, Institut Municipal de Comunicació de Granollers
Joan Comasòliva, Arxiu Municipal de Sabadell
Carme Gómez, Xarxa de Televisions Locals
Ricard Ibarra, Arxiu Històric Provincial de Tarragona
Joan Antoni Jiménez, Associació d’Arxivers de Catalunya
Marc Melillas Xarxa de Televisions Locals
Xavier Pedrals, Arxiu Comarcal del Berguedà
Susanna Vela, Arxiu Nacional d’Andorra

Ordre del dia:

1. Presentació informació
2. Torn obert de paraules

Desenvolupament i acords de la reunió

1. Presentació informació

El Sr. Boadas presenta la informació relativa a la normativa internacional (UNESCO, COE, CEE) en relació a la documentació audiovisual.
El Sr. Comasòliva, presenta la informació relativa a la normativa estatal i de comunitats autònomes relativa a la documentació audiovisual.
El Sr. Ibarra i la Sra. Vela, presenten la informació relativa a les fonts de finançament de projectes.

2. Torn obert de paraules
El Sr. Comasòliva comenta l’exemple de l’Institut Nacional de l’Audiovisual de França, un organisme que des de l’any 1995 gestiona el dipòsit legal de les produccions i coproduccions en primera emissió de ràdio i televisió de França amb finalitat de conservació i comunicació. El. Sr. Boadas comenta que és un model de gestió centralitzada molt diferent de la gestió catalana. Es tracta del patrimoni audiovisual que pertany a una comunitat i és responsabilitat de cada administració la seva conservació i difusió.
Pel que fa al tema del finançament, s’estableix un debat. El Sr. Pedrals exposa que els ajuntaments ja poden acollir-se a diferents ajuts econòmics i que caldria insistir en la responsabilitat que tenen de conservar en condicions tota la documentació que produeixen i la que en són custodis.
El Sr. Codina apunta que no només són els ajuntaments els responsables de la gestió i conservació de fons audiovisuals, tenim consorcis i fundacions.
En aquest sentit, la Sra. Gómez apunta que aquest aspecte es podria solucionar afegint als contractes-programes que se signen per a la gestió de la televisió pública clàusules relatives a la conservació i gestió de les produccions audiovisuals. El Consell Audiovisual Català és l’organisme prepara/proposa aquests contractes.
El Sr. Melillas manifesta que seria interessant i necessari que es consolidés una estructura per tirar endavant projectes relacionats amb la gestió integrada dels fons audiovisuals, que pogués anar sumant voluntats i possés en contacte les administracions amb els diferents professionals, d’arxius i de televisions locals.
El Sr. Ibarra comenta que existeix una subvenció de la Generalitat de Catalunya destinada a empreses de televisió privades amb l’objectiu de que amb les seves produccions hi hagi un “enriquiment del patrimoni cultural”, es demana si aquest extrem significa que la documentació que aquestes televisions privades produeixin serà transferida a un arxiu públic.
El Sr. Melillas proposa que l’OAT pugui ser uns instrument que pugui oferir la informació i la orientació necessària relativa a les diferents vies de finançament a través de subvencions, programes de participació, etc.; on es trobem els recursos, quins documents es precisen, etc. La Sra. Gómez proposa de preparar una mena de “protocol” per especificar com s’ha de preparar la documentació per demanar una subvenció.
El Sr. Boadas diu que és responsabilitat de cada corporació local, gran o petita, l’assumpció de la conservació i gestió dels fons que formen part dels seus arxius, del patrimoni de la seva comunitat. L’arxiu és part de la televisió, no és una cosa aliena i “a part”.
El Sr. Codina, expressa que ara és el moment d’exigir aquesta “responsabilitat” a l’Administració pública. En el marc del nou escenari de la TDT Local, s’han de signar programes-contracte per part de consorcis i, especialment, ajuntaments, i en aquests contractes es podria incloure l’obligatorietat de conservar i gestionar els fons audiovisuals, presents i futurs. Seria oportú fer una recomanació en aquesta línia al Consell Audiovisual de Catalunya.

Un dels temes que calia abordar era el de l’enquesta que s’ha de fer arribar als arxius catalans. Una eina necessària per avaluar la situació actual en l’àmbit dels arxius ja que ja tenim el resultat de l’enquesta tramesa a les televisions d’àmbit local. El Sr. Jimènez proposa que l’Associació d’Arxivers de Catalunya assumeixi el treball d’anàlisi del resultat d’aquesta enquesta. El Sr. Pedrals demana que es pugui afegir a l’enquesta un nou extrem: el coneixement que els arxivers tenen de l’existència de productores de televisió o arxius audiovisuals en el seu territori.

Acords

1. Orientar i donar informació a través del blog de l’Observatori sobre normativa estatal, nacional i la produïda per organismes internacionals en relació a la documentació audiovisual i sobre les diferents fonts i vies de finançament.
2. Trametre l’enquesta a tots els arxius de Catalunya a través de l’Associació d’Arxivers de Catalunya incloent un nou extrem sobre l’existència de productores de televisió o arxius audiovisuals en el seu territori. El retorn de l’enquesta hauria de ser abans del mes d’octubre 2008. El buidatge de la informació i posterior anàlisi es farà a través de l’ l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
3. Demanar, en forma de recomanació, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que, en el nou escenari de la TDT Local, i a l’hora de redactar els contractes-programes i en l’elaboració dels pressupostos anuals, s’inclogui l’obligació i la necessitat de conservar i gestionar els fons audiovisuals, presents i futurs.
4. Fer una reunió dels grups de treball el proper 27 d’octubre de 2008 a Barcelona. La Xarxa Local de Televisions Locals s’encarregarà d’organitzar aquesta reunió. Aprofitant que el 27 d’octubre és el dia internacional del patrimoni audiovisual seria interessant organitzar algun acte que visualitzi la tasca que ha començat a fer l’OAT.

Publicat dins de Recursos

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.