Conveni entre el CRDI i TVGi

25

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I TELEVISIÓ DE GIRONA PER A LA CESSIÓ I GESTIÓ DEL SEU FONS DE DOCUMENTACIÓ AUDIOVISUAL I FOTOGRÀFICA I PER A LA REGULACIÓ DELS SEUS DRETS D’EXPLOTACIÓ

Girona, 2 d’abril de 2001

REUNITS
D’una part…, alcalde de l’Ajuntament de Girona, assistit pel secretari de la Corporació…

De l’altra…, president del Consell d’Administració de Televisió de Girona S.L.

INTERVENEN
El primer, en representació de l’Ajuntament de Girona i en execució de l’acord pres per la Comissió de Govern en sessió de 29 de març de 2001.

Els segons, en representació de Televisió de Girona S.L., en qualitat de president del Consell d’Administració, manifestant tenir plena capacitat per obrar i per a l’atorgament d’aquest conveni.

MANIFESTEN
1 Que l’Ajuntament de Girona, per acord de Comissió de Govern de 29 de març de 2001, ha acceptat la proposta de cessió i gestió del fons de documentació audiovisual i fotogràfica de Televisió de Girona i de la regulació dels seus drets d’explotació.
2 Que Televisió de Girona accepta la cessió del seu fons de documentació audiovisual i fotogràfica a l’Ajuntament de Girona i la regulació dels seus drets d’explotació.
3 Que ambdues parts valoren l’interès públic que té aquest fons i consideren convenient i necessari articular el present conveni per tal de contribuir a la seva preservació i disposició pública en el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), de l’Arxiu Municipal de Girona.
4 Que, per tal de formalitzar la relació que s’estableix i de manifestar l’acord d’ambdues parts pel que fa a les condicions en què es realitza, instrumentalitzen aquest conveni, que s’articula en els pactes següents:

PACTES
Primer.- Objecte
Televisió de Girona, com a propietari i titular dels drets de propietat intel•lectual del seu fons audiovisual i fotogràfic, cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de Girona la propietat d’aquesta documentació i parcialment els drets d’explotació que es deriven de l’esmentat fons, ingressat al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), de l’Arxiu Municipal de Girona, d’acord amb el que s’estableix al RD 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de la Propietat Intel·lectual i en allò no previst per aquesta norma pel que s’estipuli al Codi Civil.

Segon.- Condicions
El present conveni fixa les condicions que han de regir la cessió indefinida de la propietat de la documentació, la seva gestió i la regulació dels drets d’explotació, compartits entre Televisió de Girona i l’Ajuntament de Girona, de la documentació objecte d’aquest conveni, al qual s’adjunta una primera relació del material fílmic que compon aquest fons. El catàleg definitiu de tot el material fílmic i fotogràfic s’adjuntarà de manera progressiva en documents convenientment validats per les dues parts.

Tercer.- Cessió de la propietat i gestió de la documentació
La cessió de la propietat i les condicions per a la seva gestió, a la qual es refereix el pacte 1r. s’instrumenta sota les següents condicions:
3.1 La donació de Televisió de Girona (en endavant TVGI) a l’Ajuntament de Girona abasta tot el material fílmic i fotogràfic produït per TVGI fins a l’actualitat, una vegada el material fílmic, inclòs en l’annex, hagi estat transferit a nous suports i se n’hagi fet còpia de consulta.
3.2 L’acceptació de la donació d’aquest material suposa el traspàs de la seva titularitat a l’Ajuntament de Girona, que en passarà a ser el propietari i n’assumirà els següents compromisos:
1 Posar aquest material a disposició dels investigadors i del públic, en general, per a la seva divulgació a les instal·lacions del CRDI, de l’Ajuntament de Girona.
2 Mantenir el fons donat en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin la seva preservació.
3 No dividir el fons en diferents entitats amb l’objectiu de no devaluar el seu valor cultural.
3.3 Els responsables tècnics d’ambdues institucions avaluaran el material objecte de donació i n’establiran la seva selecció per tal de determinar quina documentació s’ha transferir a suports de substitució per al seu posterior ingrés al CRDI, que en cap cas excedirà el termini de tres anys, a comptar des de la signatura d’aquest conveni.
3.4 El suport de substitució utilitzat serà el Betacam SP i el de la còpia de consulta el VHS. La introducció de canvis o millores tecnològiques en la realització d’aquestes còpies s’acordarà conjuntament entre els responsables tècnics d’ambdues institucions.
3.5 Els responsables tècnics d’ambdues institucions elaboraran conjuntament la fitxa base per a la descripció de les diferents unitat que componen el fons. TVGI assumeix la realització d’una primera descripció manual de la documentació, així com la proposta d’indexació. El CRDI n’assumeix la seva validació i normalització, la posterior informatització i la creació de la base de dades corresponent, de la qual en posseirà còpia actualitzada i hi tindrà accés lliurament TVGI..
3.6 TVGI reconeix al CRDI, de l’Ajuntament de Girona, la facultat d’establir els criteris de tractament específic, a nivell intern, que garanteixin la millor gestió i preservació de tot el conjunt donat.
3.7 El material de conservació permanent ingressat al CRDI no podrà ser objecte de préstec. Per aquest motiu i amb l’objectiu d’atendre les demandes tant de TVGI com de tercers, el CRDI es compromet a disposar de l’equip de reproducció necessari per a fer front a les esmentades peticions.
3.8 El CRDI lliurarà les còpies sol·licitades per TVGI sense cap altra contraprestació que la derivada del preu del suport de la còpia.
3.9 La denominació del fons a efectes de citació en treballs d’investigació i consulta pública en general es concreta en:
Fons Televisió de Girona. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
3.10 La documentació produïda per TVGI amb posterioritat a la signatura d’aquest conveni, ingressarà al CRDI subjecta a les mateixes condicions que les especificades en aquest document. Anualment s’aprovarà i s’annexarà al catàleg existent la relació de la documentació de nou ingrés.
3.11 L’Ajuntament de Girona destinarà durant tres anys, a partir de la data de signatura, la quantitat de…, per tal de garantir els termes expressats en aquest conveni. D’aquesta quantitat anual… constituiran una aportació en concepte de subvenció a TVGI S.L., per tal que pugui dur a terme els compromisos indicats en els apartats 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5. La quantitat que resta… aniran en destinació al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i s’ingressaran en la seva partida corresponent.

Quart.- Regulació dels drets d’explotació
La regulació dels drets d’explotació del fons Televisió de Girona, a la qual es refereix el pacte 1r. s’instrumenta sota les següents condicions:
4.1 TVGI es reserva els drets d’explotació de l’esmentat fons sobre els usos públics amb finalitat lucrativa. Aquests drets es refereixen als actes de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà (audiovisuals, informàtics, multimèdia, telemàtics, etc.).
4.2 TVGI cedeix en exclusiva a l’Ajuntament de Girona els drets d’explotació de l’esmentat fons sobre els usos privats i els públics que no tinguin finalitat lucrativa. Aquests drets es refereixen als actes de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà (audiovisuals, informàtics, multimèdia, telemàtics, etc.).
4.3 L’autorització de les sol·licituds de reproducció per a usos públics lucratius, la gestió dels drets d’explotació econòmica que se’n derivin i la fixació dels imports que corresponguin aniran a càrrec de TVGI.
4.4 TVGI lliurarà anualment al CRDI la tarifa actualitzada de preus que aplicarà als usos públics lucratius.
4.5 Anualment TVGI comunicarà al CRDI els usos públics lucratius autoritzats i liquidarà a l’Ajuntament de Girona el 50 % del total ingressat que se’n derivi, en concepte de despeses de gestió, tractament i preservació de la documentació.
4.6 L’autorització de les sol·licituds de reproducció per a usos privats i públics no lucratius aniran a càrrec del CRDI. D’acord amb les ordenances fiscals i els preus públics aprovats anualment per l’Ajuntament de Girona, s’eximiran sobre aquests usos tots els drets d’explotació econòmica que se’n poguessin derivar i únicament es cobraran les taxes que corresponguin.
4.7 Anualment el CRDI lliurarà a TVGI relació de tots els usos autoritzats per l’Ajuntament de Girona.
4.8 La regulació dels drets d’explotació esmentats és vigent per a tot el conjunt del material fílmic i fotogràfic ingressat al CRDI.
4.9 La vigència d’aquesta regulació de drets s’entén pel màxim que contempla la legislació vigent i fins el seu pas a domini públic. El seu àmbit d’explotació té caràcter mundial.
4.10 TVGI i l’Ajuntament de Girona acorden per a la reproducció i ús públic d’aquest material la següent fórmula de citació:
© Televisió de Girona (TVGI) – Ajuntament de Girona (CRDI). ANY
4.11 TVGI nomena el Sr… en la seva condició de Director General de Televisió de Girona S.L., com al seu representant i interlocutor davant l’Ajuntament de Girona, que el reconeix com a tal, per al seguiment d’aquest conveni i per a resoldre les incidències que se’n puguin derivar.

Quart.- Incidències
Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

Per l’Ajuntament de Girona… Per Televisió de Girona…

Publicat dins de Documents de gestió

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.