Carta de l’Observatori d’Arxius i Televisions Locals al Consell de l’Audiovisual de Catalunya

41

Sr. Josep Maria Carbonell
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

El motiu del present document és posar en el coneixement de la institució a la que representa les finalitats de la nostra plataforma així com formalitzar la sol·licitud d’una confirmació per part del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en els termes que es descriuen a continuació.

Des de fa uns mesos, un grup de professionals de les televisions locals i dels arxius de Catalunya i Andorra treballem en el marc de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals, una plataforma creada el març de 2008 per l’Ajuntament de Girona, l’Arxiu Nacional d’Andorra, la Xarxa Audiovisual Local i l’Associació d’Arxivers de Catalunya. En els darrers mesos, com a conseqüència de les activitats dutes a terme i, en especial, de les jornades de treball fetes a Andorra i a Granollers, s’hi han afegit noves entitats col·laboradores, des de professionals de diferents arxius de Catalunya fins a representants de televisions locals històriques i de consorcis públics concessionaris dels nous programes de la Televisió Digital Terrestre Local (TDT-L).

L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals, conscient del moment de canvi que viu la televisió de proximitat i del risc de perdre el patrimoni que representa la documentació audiovisual generada per l’activitat de les televisions locals des de la dècada dels vuitanta, s’ha imposat la tasca de destinar esforços a la seva preservació. En aquest sentit, l’Observatori ha definit clarament els seus principis inspiradors, els quals es detallen en el document que adjuntem a aquesta carta.

Conscients que havíem de posar en pràctica immediatament aquests principis, el passat 28 d’abril, una trentena de professionals de televisions locals i d’arxius vàrem assistir a Andorra la Vella a la primera trobada d’un Observatori que és el primer d’aquestes característiques a Andorra i Catalunya.

Un mes després, el 29 de maig d’enguany, i en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) que se celebra a Granollers, l’Observatori es tornava a reunir en sessions específiques de diferents comissions de treball i amb l’objectiu principal de fer la seva presentació pública. Com a conseqüència del treball de les comissions, es van prendre diferents acords, entre els quals destaquem el que feia referència directa a la institució que presidiu: el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Així, ens plau comunicar-vos que en el si de les reunions celebrades a Granollers, es va posar de relleu la necessitat de que els concessionaris públics, en el nou escenari de la Televisió Digital Terrestre Local (TDT-L), garanteixin el finançament de la gestió i conservació del patrimoni audiovisual procedent de les televisions locals, atesa la seva naturalesa de missió de servei públic.

Entenem que de la definició de les missions específiques del servei públic de comunicació audiovisual que elabora l’article 26.3 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya, hom pot concloure que la gestió i la conservació del patrimoni audiovisual constitueix una missió de servei públic, en el sentit establert per la norma. Més específicament, entenem que cal referir-se a l’apartat l) de l’esmentat article que inclou com a missió del servei públic de comunicació audiovisual “l’afavoriment de l’accés dels ciutadans de Catalunya a la formació, la difusió, el coneixement i la divulgació màxims dels principals esdeveniments polítics, socials, econòmics, científics i esportius de la societat de Catalunya i les seves arrels històriques, preservant d’una manera especial la memòria històrica i el patrimoni dels seus testimonis, i la promoció de les expressions i manifestacions culturals més diverses, particularment de les vinculades a l’ús dels mitjans audiovisuals.”

Hom no pot oblidar que els fons audiovisuals que provenen de les televisions locals analògiques que han funcionat fins a l’actualitat són un patrimoni cultural dels nostres territoris que no es pot perdre i, en aquest sentit, insistim que cal treballar en la línia que ho fa l’Observatori per tal de cercar compromisos, complicitats i ajuts de totes les institucions, públiques i privades, que formen part del sector de la comunicació.

Finalment, volem subratllar, molt especialment, la importància de garantir un tractament adequat d’uns fons fins ara inexistents però que seran igualment importants: els futurs fons audiovisuals resultat del treball de producció de les noves televisions territorials -sobretot les públiques que dependran de consorcis conformats per diferents Ajuntaments- que s’implantaran a Catalunya en el decurs dels pròxims dos anys, com a conseqüència directa del desplegament de la Televisió Digital Terrestre Local (TDT-L).

En aquest sentit, l’Observatori entén que el contracte programa que celebrin els concessionaris públics dels programes de TDT-L amb les respectives entitats gestores del servei de TDT-L hauria de reflexar com a missió de servei públic la gestió i conservació del patrimoni audiovisual de la respectiva demarcació territorial.

En virtut de tot l’anteriorment exposat, aquest Observatori SOL·LICITA AL CAC:

1.- Que en la mesura dels recursos al seu abast, accepti donar el seu suport i recolzament pel que fa a la difusió de les finalitats de l’Observatori, tal com s’han exposat en el present document.

2.- Que confirmi, mitjançant carta adreçada a aquest Observatori, o mitjançant d’altre document que estimi pertinent, que la gestió i conservació del patrimoni audiovisual constitueix una missió de servei públic en el sentit que defineix la LCAC, i en conseqüència, estableixi la conveniència del seu tractament en el contracte programa que hagi de subscriure el consorci amb la respectiva entitat gestora en relació a cada una de les demarcacions.

En qualsevol cas, restem a la vostra disposició per exposar-vos personalment aquestes qüestions, així com altres aspectes vinculats amb la gestió i conservació del patrimoni audiovisual de les televisions locals catalanes.

Barcelona, 21 de juliol de 2008

Per l’Associació d’Arxivers de Catalunya
Joan Antoni Jiménez

Per la Xarxa Audiovisual Local
Marc Melillas Esquirol

Pel Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Ajuntament de Girona
Joan Boadas

Per l’Arxiu Nacional d’Andorra
Susanna Vela

Publicat dins de Documents de gestió

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.