Resposta del Consell de l’Audiovisual de Catalunya a la carta emesa per l’Observatori d’Arxius i Televisions Locals

328

Observatori permanent d’Arxius i Televisions Locals

Benvolgut senyor,

En relació amb l’escrit tramès a aquest Consell, en data 21 de juliol de 2008, en el que posen en el nostre coneixement les finalitats de la seva plataforma, alhora que ens doneu trasllat de diverses sol·licituds, us informem que, efectivament, el redactat de l’article 26.3 I) de la llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (en endavant, LCA), permet entendre la possibilitat que, en l’exercici de l’autonomia local, pugui ser contemplada la gestió i conservació del patrimoni audiovisual com a específica missió de servei públic. Cal tenir present, en qualsevol cas, que aquesta competència podrà ser exercida sens perjudici de les atribucions que l’article 125 de la LCA confereix al Govern de la Generalitat en matèria de protecció del patrimoni audiovisual català.

En aquest sentit, el Consell de l’Audiovisual es mostra favorable a qualsevol mesura que des de la vostra plataforma fomenti la gestió i conservació del patrimoni audiovisual. No obstant això, la seva concreció com a missió de servei públic haurà de ser expressament establerta, si bé que de forma potestativa, en el marc del corresponent contracte programa en la mesura en què respongui a la necessitat de satisfer els interessos específics d’una determinada comunitat local.

Per últim, us agrairem que feu extensiva aquesta carta a la resta d’entitats que van signar la sol·licitud.

Atentament,
Josep Maria Carbonell
Barcelona, 1 d’otubre de 2008

Publicat dins de Documents de gestió

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.